Projektet

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS samarbejder om at planlægge og udvikle fremtidens varmeforsyning i hovedstadsområdet. 

 

Varmeforsyning i hovedstadsområdet er resultatet af en omfattende planlægning og udbygning af fjernvarme- og naturgasforsyningen, som fandt sted i 1980’erne i kølvandet på de første oliekriser i 1973 og 1979. Målet var at effektivisere energiforsyningen gennem at øge anvendelsen af kraftvarme og omlægge energiforsyningen væk fra olie.

 

Nye rammer

Siden da har rammerne for varme- og energiforsyningen i hovedstadsområdet ændret sig, først og fremmest som følge af liberaliseringen og omstruktureringen af den danske elsektor.

 

Der er i dag to store kraftvarmeproducenter i hovedstaden – DONG Energy og HOFOR, og prissignalerne fra elmarkedet bestemmer i høj grad, hvilke værker, der producerer elektricitet.

 

Som følge de nye betingelser er der etableret et varmemarked, hvor varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS dagligt bestiller varmen ud fra producenternes udbud.

 

EU

Også i fremtiden vil der komme store ændringer i rammebetingelserne for den daglige drift af varmeselskaberne. I EU er energi- og miljøpolitikken blevet konkretiseret. Politikken lægger vægt på at videreudvikle el- og gasmarkederne, at øge anvendelsen af kraftvarme og at få et effektivt CO2-kvotemarked.

 

Der er opstillet målsætninger for CO2-reduktion, vedvarende energi og besparelser i 2020 på hver 20 pct. og en pejling mod 50-80 pct. CO2-reduktion i 2050.

 

Affaldsramme-direktivet tillader handel med erhvervsaffald over landegrænser, og dette kan ændre affaldsforbrændingsanlæggenes og kraftværkernes økonomiske betingelser mv.

 

Danmark

I Danmark er der i energiforliget fra den 21. februar 2008 aftalt besparelser på bruttoenergiforbruget i Danmark på 2 pct. i 2011 og 4 pct. 2020 i forhold til 2006, og her spiller kraftvarmen en væsentlig rolle.

 

Det er også aftalt, at 20 pct. af bruttoenergiforbruget skal være baseret på vedvarende energi i 2011. Heri indgår en øget anvendelse af vedvarende energi på de centrale kraftvarmeværker.

 

Der er også lagt op til, at kraftvarmeværkerne får kommercielle muligheder for at brænde erhvervsaffald sammen med andre brændsler.

 

Nye teknologier

Nye måder at producere varme til fjernvarmenettet på er også aktuelle. Det er især geotermisk energi, varmepumper og solvarme, som kan være relevante, og samspillet med kraftvarme og fjernvarme er i dag ikke tilstrækkeligt belyst og drøftet med aktørerne.

 

Der vil også være behov for at træffe beslutninger om store investeringer i nye kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, konvertering af dele af fjernvarmeområderne fra damp til varmt vand, ændringer i strukturen for fjernvarmenettet og for at vurdere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas i hovedstadsområdet.

 

Det er hele dette problemkompleks, der er analyseret i en sammenhæng i forbindelse med gennemførelsen af Varmeplan Hovedstaden.