CO2-udledning fra fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Udforsk fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet


 

Ovenfor ser du udledningen af CO2 fra en husstand som er opvarmet med henholdsvis fjernvarme og et individuelt naturgas-anlæg. Hvis du ændrer på sammensætningen af energikilder i fjernvarmeforsyningen vil du se hvordan CO2-udledningen påvirkes. Hold musen over [?] for at se en forklarende tekst til de enkelte parametre.

 

Man ændrer på sammensætningen af energikilder i fjernvarmesystemet ved at justere på de vandrette sliders i venstre side af figuren. Procenterne på sliders angiver mængden af den samlede fjernvarme, som kommer fra hver energikilde.

 

Udgangspunktet er resultaterne for Grundscenariet for 2025. CO2 beregneren viser ikke økonomien ved en ændret sammensætning af varmeproduktionen. F.eks. vil en øget andel af solvarme eller geotermi reducere CO2-emissionen, men give en højere varmepris med de forudsætninger omkring priser på brændsler og CO2, der er anvendt i projektet.

 

Kraftvarmeværker

På kraftvarmeværkerne fyres med kul, biomasse og affald. Biomasse er en vedvarende energikilde og udgør i Grundscenariet en væsentlig andel af brændslet i fjernvarmesystemet.

 

Affaldsmængden er i scenariet sat til at producere 43 pct. af den samlede energimængde. Plastikaffald udgør en væsentlig del af CO2-udledningen. Derfor er det afgørende for udledningen af CO2, hvilke materialer der lægges i skraldespanden.

 

Andre energikilder i fjernvarmeforsyningen

Allerede i dag findes der et mindre demonstationsanlæg på Amager, der producerer varme fra geotermi til Hovedstadens fjernvarmeforsyning.

 

Varmepumper og solvarme er alternative kilder til fjernvarme, som kan bidrage til varmeproduktionen i fremtiden.

 

Naturgasfyrede kraftvarmeværker og spidslastanlæg i fjernvarmesystemet 

I dag producerer de to ældre kraftværker, Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket, en mindre del af varmen i København. På trods af at de er relativt dyre værker, vil der også i fremtiden være brug for dem til at levere en mindre del af varmen i de kolde dage om vinteren og indimellem pga. begrænsninger i fjernvarmenettet. Desuden vil spidslastkedler levere en del af varmen, fx ved udfald af de store kraftvarmeværker. I beregningen er der derfor medtaget en vis mængde energi fra olie- og naturgasfyrede varmeværker, som ikke kan ændres.

 

Fordeling af CO2-udledning mellem el- og varmeproduktion

Ved beregning af CO2-udledningen er der anvendt den såkaldte 200 pct. metode for deling af CO2-emissioner mellem el- og varmesiden. Det er den metode som i dag anvendes af varmeselskaberne til miljødeklarationer og af Energistyrelsen i deres Energistatistik.